Camp đặc biệt

Khám phá bản thân
Trải nghiệm sinh tồn
Hạnh phúc là sẻ chia
Tự tin là chính mình
Đi tìm đam mê
Công dân tích cực
Lãnh đạo bản thân
Thử thách đồng đội